Inkwizycja a lustracja

Coś mi się tak zdaje, że tak jak Kościół ustami Jana Pawła II przepraszał za czasy Inkwizycji i jej nadużycia, tak niedługo Państwo Polskie będzie przepraszać za czasy Lustracji i jej nadużycia.

Nie lubimy się uczyć zawczasu, tak jak już przed laty napominał Jan Kochanowski:

Cieszy mię ten rym: “Polak mądr po szkodzie”;
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie.
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.