Rozum nie jest pierwszy

Jeśli człowiek wiary i rozumu, chce postępować wg wiary i rozumu, to musi uwierzyć, że wobec działania rozumu uprzednią siłą sprawczą jest działanie Ducha św., w innym przypadku rozum przejmuje pozycję dominującą wobec wiary i prowadzi do jej obumarcia.

Wiara i rozum tak jak nauczał w Encyklice “Fides et ratio” papież Jan Paweł II prowadzą ku Bogu. I jest to najpiękniejsza wiara i rozum, zarówno prostego człowieka pracującego na roli, jak i wybitnego teologa.

Nadzieja wypływa z działania Ducha św., który niejako koordynuje równoczesny wzrost zarówno wiary jak i rozumu tak, aby ich proporcje były równoważne.