listy o radiu M

Warszawa, 3 kwietnia 2006

Ekscelencjo,

Stolica Apostolska od dłuższego czasu z uwagą i cierpliwie śledzi działalność rozgłośni Radio Maryja w Polsce. Dała temu urzędowy wyraz także podczas wizyty ad Limina biskupów polskich pod koniec 2005 r.

Nie uszło uwagi Stolicy Apostolskiej zaangażowanie się Radia Maryja i tym razem (w kontekście niedawnych kampanii wyborczych i bieżących wydarzeń dotyczących władzy ustawodawczej i wykonawczej) w sprawy polityczne przez transmisje i zajmowanie określonego stanowiska; zauważyła również związaną z tym interwencję Konferencji Episkopatu Polski, która – zgodnie ze swoją kompetencją – listem Prezydium, skierowanym do o. Zdzisława Klafki, Przełożonego Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, krytycznie odniosła się do takich poczynań rozgłośni i przypomniała wskazania Kościoła w tej materii.

W związku z tym Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem N. 1979/06/RS z dnia 21 marca 2006 r., skierowanym do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zauważa, że “uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć: biskup toruński (gdzie radio ma siedzibę), władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski”.

Sekretariat Stanu przypomina Konferencji Episkopatu Polski szczególny jej obowiązek w tym zakresie. Radio Maryja bowiem, niezależnie od tego, że przynależy do wspólnoty zakonnej, jest podporządkowane pasterskiej odpowiedzialności biskupów, którzy mają czuwać nad duszpasterskimi przedsięwzięciami tej rozgłośni (“conviene loro [ai Vescovi] ribadire quanto detto dall’Ecc.mo Segretario per i Rapporti con gli Stati, durante la recente Visita Ad Limina apostolorum, e cioe`, che pur appartenendo Radio Maryja ad una Congregazione religiosa, essa ricade, come radio cattolica, sotto la responsabilita` pastorale dei Vescovi, ai quali spetta di vigilare sull’impatto pastorale dei programmi dell’emittente”).

Stolica Apostolska prosi więc usilnie biskupów polskich, aby zgodnym działaniem przezwyciężali aktualne trudności spowodowane przez niektóre transmisje i stanowiska zajmowane przez Radio Maryja, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu słusznej autonomii sfery politycznej (“seguire una linea comune per superare le attuali difficolta` causate da alcune trasmissioni e prese di posizione di Radio Maryja, che non tengono sufficientemente conto della giusta autonomia della sfera politica”). Zob. również Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do I grupy biskupów polskich z 26 listopada 2005 r., n. 5 (L’Osservatore Romano, wyd. pol., 27, 2006, n. 2, s. 30).

Przekazując te wskazania, uprzejmie proszę i nalegam, aby Konferencja Episkopatu Polski zespoliła wysiłki i konsekwentnie wypełniła swoje pasterskie obowiązki w duchu powyższych uwag, skutecznie nadzorując duszpasterski wymiar działalności tego radia i innych medialnych środków z nim związanych.

Pragnę też poinformować, że kopię niniejszego pisma przekazuję wszystkim biskupom diecezjalnym oraz o. Prowincjałowi Z. Klafce.

Dziękując za życzliwą współpracę, łączę wyrazy szacunku i ponawiam najlepsze życzenia dla całej Konferencji Episkopatu Polski

+ Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski

List Nuncjusza Apostolskiego przekazujący uwagi Stolicy Apostolskiej w sprawie Radia Maryja
do Przewodniczącego KEP abp Józefa Michalika

Warszawa, 3 kwietnia 2006

Czcigodny Księże Prowincjale,

Przekazuję w załączeniu kopię listu, jaki w dniu dzisiejszym skierowałem do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zawiera on przypomnienie – ze strony Stolicy Apostolskiej – podstawowej zasady odpowiedzialności Konferencji Episkopatu za działalność duszpasterską katolickich środków społecznego przekazu o zasięgu krajowym, nawet jeśli są one własnością zgromadzenia zakonnego.

Poza tym, Stolica Apostolska wyraża swoje poważne zastrzeżenia w odniesieniu do zaangażowania się, zwłaszcza w ostatnim czasie, “Radia Maryja” i związanych z nim innych środków społecznego przekazu, w sferę ściśle polityczną.

Proszę potraktować treść całej tej korespondencji również jako poważne ostrzeżenie i zaproszenie Księdza Prowincjała do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań w zakresie swojego urzędu.

Informuję także, że kopię tego listu przekazuję przewodniczącemu KEP i poszczególnym biskupom diecezjalnym.

Łączę wyrazy szacunku

+ Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski

List Nuncjusza Apostolskiego przekazujący uwagi Stolicy Apostolskiej w sprawie Radia Maryja
do prowincjała redemptorystów o. Zdzisława Klafki