Prognozy

Jeżeli w Polsce wybory wygrywają Ci na których głosuje wieś, to wybory należy przeprowadzić w trakcie wakacji. Wtedy miastowych nie będzie, w mieszkańcy wsi po sumie tłumnie pójdą wybierać Wadzę.

Tak, prognozuję wybory w środku wakacji.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

art.188
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

art.189
Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

art.190
1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
[…]
5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów.

[…]
art.194
1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.
2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

art.195
1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.
2. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Konstytucja RP

Wadza twierdzi w mediach, że jest ponad Konstytucją! Czyli będzie rewolucja?

PS
Do stróża na parkingu samochodowym, polityk Wadzy krzyczy – “Pilnuj samochodu bo Cię aresztuję!”
Do stróża konstytucji najwyższego prawa RP, polityk Wadzy krzyczy – “Przymknij oko na prawo [nie pilnuj Konstytucji] bo Cię aresztują!”
Wadza ma dwu-jaźń moralną i jak z tego leczyć?

Postulat

Mam postulat do Wadzy! zlikwidujmy Banki, bo przez banki ludzie mają kredyty, a przez kredyty mają długi, a przez długi mają niższy standard życia.

Tylko z czego będę żył jak Wadza! zlikwiduje kredyt bankowy bo do ZUS to tylko dopłacam i raczej nic w zamian nie dostanę?

W moim odczuciu Wadza! ogłosi nam wybory, stąd populistyczne ataki na wszystko co się da.

Demokracja obroni się sama?

Dziwna zbieżność. Sowieci i Hitlerowcy postanowili odsunąć od władzy polską inteligencję: wojskowych, policjantów, prawników, lekarzy, profesorów, w imię dobra.

Dzisiaj syndrom odsuwanych zawodów się powtarza: wojskowi mają być lepsi, antyterroryści i CBŚ mają patrolować ulice, prawnicy, lekarze i profesorowie mają wreszcie przejrzeć.

Demokracja obroni się sama?